Altijd inbegrepen in de prijs:

Disclaimer

Deze website is gemaakt en ter beschikking gesteld door Huurwagens Mols.

Met grote zorgvuldigheid is de inhoud van de website opgesteld en wordt deze ook bijgehouden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Huurwagens Mols is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden.

Website gebruikersovereenkomst

Een reservatie (al of niet bevestigd) vormt geen overeenkomst tot het leveren van verhuurdiensten van (een) voertuig(en). Een overeenkomst wordt aangegaan op het tijdstip van huur en de wetten van het land waar de huur plaatsvindt zullen van toepassing zijn op die overeenkomst.

MOLS HUURWAGENS NV WEBSITE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Algemeen

Huurwagens Mols nv, gezeteld te Hulshout, Bedrijvenstraat 7, is de eigenaar van deze website en exploiteert deze website. In deze voorwaarden verwijzen "wij", "onze" en "ons" naar Huurwagens Mols nv. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee instemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft bij het gebruik van deze website zullen overeenkomstig onze privacy policy gebruikt worden

Eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van deze website) zijn, tezamen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te verwijderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden, uitgeprint of gekopieerd worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website alleen overeenkomstig deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen België of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benadert.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

  • geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn;
  • deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan gemaakt worden op de rechten van een derde;
  • geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken;
  • geen software, routing of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook;
  • geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast;
  • geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken.

 

Al onze andere rechten (op grond van wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor:

  • om uw reserveringen te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of;
  • u toegang te weigeren tot deze website
    wanneer wij naar eigen goeddunken geloven dat u (enig deel van) deze voorwaarden niet in acht neemt.

 

Wijzigingen op deze website

Wij mogen ten allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via die websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of -verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Afwijzing van garantie

Voor zoveel als dit toegestaan is door de wet wijzen wij alle impliciete garantie met betrekking tot informatie, diensten en materiaal die deze website bevat af. Al dergelijke informatie, diensten en al dat materiaal wordt verschaft op basis van "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder enige garantie van wat voor aard dan ook.

Vrijwaring

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.

Varia

Deze voorwaarden bevatten alle met ons overeengekomen voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze website. Geen andere schriftelijke of mondelinge stelling (met inbegrip van stellingen in een brochure of in door ons gepubliceerd promotiemateriaal) zal er deel van uitmaken.

Op uw gebruik van de website, van materiaal dat ervan gedownload is en de werking van deze voorwaarden zijn de Belgische wetten van toepassing en u komt overeen dat u zich onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van België.